Allmänna Villkor

Ladda ned Allmänna Villkor

§ 1 Giltighet

 1. Alla överenskommelser och erbjudanden i kommersiella businesshandlingar mellan oss, Panel Sell (Säljaren) och Kunden skall, utöver erbjudandet och de särskilda vilkor angivna i orderbekräftelsen, endast baseras på följande allmänna villkor, i dess lydelse vid tidpunkten i fråga, även om Säljaren inte längre yttryckligen refererar till dem i framtiden. Genom att beställa eller godkänna en tjänstleverans, bekräftar Kunder sitt godkännande av våra Allmänna Villkor.
 2. Avvikande villkor utgör ej en del av kontraktet, förutom om de uttryckligen och skriftligen godkänns av Säljaren. Säljarens tystnad angående detta innebär ej godkännandet av Kundens Allmänna Villkor. Om Kundens Allmänna Villkor blir en del av kontraktet, genom uttryckligt godkännande av Säljaren, skall de följande allmänna villkorna av Säljaren ha företräde vid konflikt mellan allmänna villkorna.
 3. Dessa allmänna villkorna blir en del av kontraktet i enlighet med de stadfästa kraven. Paragraferna 1 och 2 skall ej gälla om Kunden är en konsument. Kunden anses vara en konsument i den mån att de beställda godsen och tjänsterna inte kan hänföras till hens professionell aktivitet. Omvänt skall ett företagare fattas som en naturell eller rättslig enhet eller partnerskap med rättskapacitet som agerar i utövandet av hens kommersiell aktivitet.

§ 2 Särskilda vilkor för 2:a sorterings material och 1:a sorterings varor

 1. Om 2:a sorterings varorna levereras, är dessa varor inte av genomsnittlig beskaffenhet eller kvalitet utan av undermåligt material enligt normen för material av den typen. Dessa kan ha repor, bucklor, skum- och målerisdefekter (d.v.s beläggningen lossnar från plåtan) och ökade toleranser i storlek och styrka, underlåtenhet att fullgöra skyldigheter med DIN och RAL lagstiftningar samt ojämnheter. Dessa avvikelser från de vanliga standarder utgör inte defekter. Ibland kan “clinch paneler” tillhandahållas. Dessa paneler karakteriseras av överlappande och nitade stålplåtar. Säljaren förbehåller sig även rätten att leverera, utan kostnader, längre paneller än beställda om beställningens längd är inte tillgänglig. Detta utgör inte heller en defekt.
 2. Om "1:a sorterings varor" levereras handlar dessa om ny material med endast enstaka externa defekter och gällande som främst kompositionen av materialen (d.v.s stål tjocklek, skum komposition) som kan avvika från de lokala kraven för upptagande till handel. Med 1:a sorterings varor, utgör varken enstaka externa defekter eller avvikerlser från kraven för upptagande till handel i verksamhetslandet en defekt i varorna. Följaktligen skall Kunden inte ha någon rätt till ny leverans, kompletterande prestanda, garanti, eller återbetalningsanspråk.
 3. När det gäller 2:a sorterings material kan den aktuella tillgängligheten av de erbjudna varorna inte garanteras, även efter det att avtalet har ingåtts. I händelsen av varorna inte är tillgängliga och inte kan göras tillgängliga inom resonabel tid, får Säljaren ersätta den otillgängliga offerten eller dess otillgängliga delarna med andra varor om utfallet ej innebär försämring för Kunden. I fall det inte skulle vara möjligt, skall det fulla inköpspriset återbetalas till Kunden, antingen för hela kontraktet eller för de delarna i kontraktet som inte kan genomföras, förutsatt att de kvarstående delarna i kontratet förblir förståndiga.Ytterligare anspråk är uteslutna, om inte oförmågan att leverera resultater resulterar från avsikt eller grov oaktsamhet av Säljaren.
 4. När det gäller 2:a sorterings eller 1:a sorterings material finns det ingen garanti att samtliga varorna uppfyller kraven för upptagande till handeln i verksamhetenslandet gällande stål- och skumtjocklek.

§ 3 Erbjudanden och kontrakt

 1. Alla erjudanden och offerter är alltid icke-bindande och utan skyldighet.
 2. Ett kontrakt ingås endast när fakturan skickas av Säljaren. Fakturan utgör den skriftliga orderbekräftelsen. Om ingen faktura skickas ingås kontraktet vid varornas mottagandet av Kunden.
 3. I händelsen att orderbekräftelsen varierar från den muntliga beställningen skall den skriftliga beställningen anses som enligt avtal överenskommet såvida inga skriftliga invändningar har ingivits inom tre arbetsdagar efter att orderbekräftelsen har skickats.
 4. I fall varor som erbjudits inte längre är tillgängliga vid beställningens bekräftelse skall Säljaren informera Kunden av det. Om en vara blir permanent otillgänglig skall Säljaren ej leverera förklaringen av godtagande. I det fallet ingås inget kontrakt.
 5. I fall en vara är tillfälligt otillgänglig skall Säljaren informera Kunden om det. I händelse av ett dröjsmål av mer än två veckor får Kunden frånträda avtalet. På liknande sätt får Säljaren frånträda kontraktet.
 6. Tillläggsbestämmelserna gäller endast om de skriftligt bekräftas. En bekräftelse via fax räcker.
 7. Säljaren förbehåller sig uttryckligen rätten om prisrättningar, tekniska specifikationer, fel, skrivfel och/eller indirektförsäljning.

§ 4 Priser

 1. Alla priser är nettopriser i pund sterling plus lämpliga skatter såvida inget annat anges.
 2. Priserna som anges vid beställning är de som gäller. Händelser som inträffar inom 2 veckor följande avtalets ingående men före avsändandet av varorna som medför ett oväntat inflytande utanför Säljarens kontroll och som betydligt modiferar prisberäkningen, skall berättiga Säljaren att ändra den överenskomma priset, men endast till en summa som är i linje med de nya omständigheterna. Detta gäller i synnerhet ändringar i lagstiftning, lagstiftningsåtgärder, mm. Det nya priset justerat på det viset skall beräknas på samma grund som det ursprungligen överenskomna priset och skall ej användas för att öka vinster.
 3. Betydande förändringar i råvarukostnader som inträffar 2 veckor följande avtalets ingående men före avsändandet av varorna på ett oförutsedda sätt skall berättiga Säljaren - mot uppvisande av dokumenterade bevis av de nämnda ökade kostnader - för att justera priserna i enlighet därmed. En prisändring av mer än 10 % anses som betydande.
 4. För leverans till EU-länder, skall de nuvarande skatterna av Förbundsrepubliken Tyskland gälla, för icke-EU länder, skall priset reduceras med detta belopp. Den sedvänliga omsättningsskatten vid import skall betalas av Kunden.

§ 5 Betalningsvillkor

 1. Inköpspriset inklusive alla skatter skall betalas från fakturadatumet och före leverans.
 2. Endast nettobetalningar skall genomföras, utan några rabatter eller andra avdrag om inget annat uttryckligen och skriftligt överenskommit.
 3. Kunden kan kompensera Säljarens fordran endast om Kundens motfordran är obestridd eller har fastställts på ett rättligt bindande sätt.

§ 6 Leverans

 1. Våra erbjudanden refererar till varor uthämtning från varuhus eller fabrik.
 2. Om Kunden begär leverans kan detta ordnas av Säljaren, beroende på tillgängligheten av lämpliga transportföretag.
 3. Leveranstid beror på inhyrt transportföretag och med villkorna som kan underrättas av Kunden. Eftersom Säljaren måste förlita sig på externa transportföretag för leverans, ansvarar Säljaren inte för förseningar. Säljaren bär inget ansvar för förseningar i leverans orsakade av transportföretag.
 4. Om Säljaren förhindras från att fullgöra sina skyldigheter på grund av force majeur omständigheter som ej kunde förutses vid avtalets ingående, såsom arbetskonflikter, strejker, lockouts, oförutsägbara störningar i drift eller oundivikliga brister på råmaterial, samt på grund av andra liknande omständigheter bortom hens kontroll och ansvar, frigörs Säljaren från hens skyldigheter för varaktigheten av störningen.
 5. Överenskomna leveranstider skall förlängas för varaktigheten av störningen. Skadeståndskrav av Kunden exkluderas i händelsen av de ovannämnda omständigheterna. Kundens avtalsenliga skyldigheter upphör dock med för varaktigheten av störningen. Säljaren skall omedelbart informera Kunden av början och slutet av force majeur omständigheter för tillämpning av denna bestämmelse och tillhandahålla bevis av friskriving ej senare än 6 månader efter störningens slut. Rätten av frånträda avtalet, enligt lagstadgade regelverk, förblir opåverkade för båda parter.
 6. Om leverans försenas på grund av omständigheter för vilka Kunden är ansvarig är då Kunden skyldig att ersätta Säljare för eventuella extrakostnader som uppstår.

§ 7 Risköverföring

 1. Risken överförs till köparen så fort Säljaren har lämnat varorna över till lastaren, transportören eller till en annan person ansvarig för leverans.
 2. På Kundens begäran och bekostnad skall Säljaren försäkra varorna mot stöld, skador, transport, brand, vattenskador, och andra försäkringsbara risker. Kunden måste informera Säljaren av detta vid beställning.
 3. Partiella sändningar tillåtas om inte de är omedgörliga för Kunden. Om Kunden vägrar på ett klandervärt sätt att godta varorna är hen skyldig att betala ersättning motsvarande 0.1% av det totala avtalsnettovärde per arbetsdag. Den totala skadeståndsskyldigheten begränsans till 10 % av beställningens nettovärde.Dessutom accepterar Kunden att bära kostnaden av tillfällig lagring som följer av sin icke-godtagning. Även transportkotnader tillämpas i detta fall. Ytterligare fordringar uttryckligen förbehålls. Kunden förbehåller rätten att bevisa att den faktiska lidna skada är lägre än det hävdade beloppet.

§ 8 Egendomsförbehåll

 1. Alla leveranser genomförs med egendomsförbehåll; ägarskapet överförs till Kunden endast efter full betalning av fakturan. Fram till dess får inte varorna pantsättas och Kunden får inte överföra ägarskapet av dem till en tredje part som rättssäkerhet eller tilldela varorna andra rätter.
 2. Säljaren har rätt att kräva från Kunden att de levererade varorna returneras då Kunden frånträder avtalet. All pantsättning av den levererade produkten utgör ett upphävande av avtalet. För att Säljaren skall kunna väcka talan enligt § 771 av den Tyska Civilprocesslagen [ZPO], skall Kunden omedelbart notifiera Säljaren skriftligt om Produkten har pantsatts eller har i övrigt beslagtagits av tredje part. Om tredje parten inte kan återbetala rättegångskostnader och / eller andra kostnader enligt § 771 ZPO, är Kunden skyldig till Säljaren för eventuella förluster.
 3. Om de levererade varorna är oskiljaktigt kombinerade eller blandade med andra objekt som inte tillhör Säljaren, förvärvar denne samägandet av det nya objektet i proportion till värdet av de levererade varorna till andra förbundna eller blandade objekt vid tiden för kombinering eller blandningen. Om kombineringen eller blandningen är sån att  Kundens objekt anses vara huvudvaran anses det som överenskommet att Kunden överför ett proportionerligt samägande till Säljaren. Kunden skall vara ensam eller samägare för Säljarens räkning.
 4. Kunden får återförsälja de levererade varorna i ordinarie verksamheten; hen överför till Säljaren alla fordringar mot deras inköpare eller tredje parter med ett belopp som motsvarar beloppet av fakturans totalsumma (inklusive moms) som förekommer från återförsäljingen av de varorna av oss levererade eller av varor för vilka Säljaren, i enlighet med de ovanstående bestämmelserna, har ägarskap eller samägarskap av, oavsett om den levererad artikeln har återförsäljats med eller utan avtal. Om Säljaren bara är en samägare skall tilldelningen begränsas till en andel av fordran som motsvarar beloppet av inköpspriset beräknad av Säljaren och anhållen från Kunden samt av alla eventuella kompletterande fordringar. Om fordran resulterande från återförsäljingen av de reserverade varorna ersätts av ett annat anspråk, d.v.s försäkringsförmåner eller en ersättningsanspråk, omfattar tilldelningen detta anspråk. Klausulen om delvis tilldelning av varorna, för vilka Säljaren är ägare eller samägare i enlighet med de ovanstående bestämmelserna, är giltig. Om fordran om tilldelning finns på bytesbalansen skall Kunden tilldela Säljaren fordran om den slutbetalningen som motsvarar beloppet av inköpspriset fakturerad av Säljaren. I alla möjliga fall accepterar Säljaren tilldelningen. Kunden får också driva in fordringar efter deras tilldelning. Säljaren får driva fordringar själva, men lovar att inte driva in dem så länge Kunden uppfyller sina betalningsskyldigheter. I detta fall får Säljaren begära att Kunden avslöjar de överlåtna fordringarna och gäldenären och tillhandahålla all nödvändig information för drivning samt relevanta dokument och informera gäldenärer (tredje parter) av överlåtningen. Om Kunden faktiskt har samtyckt ett förbud mot överlåtelse med deras egna köpare får de inte sälja varorna så länge egendomsförbehåll förblir effektivt.
 5. Betalningsinställelsen eller insolvensförfarande samt ingivning av en sanningsförsäkran enligt § 807 ZPO upphäver Kundens rättigheten att återförsälja de villkorliga varorna samt varorna son omfattas av Säljarens samägande enligt § 6 Sektion 3 och reglera fordringar till Säljaren överlåtna.
 6. Kunden skall förvaras villkorliga varor på rätt sätt och försäkra dem mot stöld, eld, vatten, transport och andra skador på sin egen bekostnad.
 7. Om egendomsförbehållet kräver, av rättsliga skäl, inskrivning i ett register, skall Kunden deklarera sitt samtycke att göra så på föreskrivet sätt. Om egendomsförbehåll eller andra värdepapper anordnade enligt dessa villkor ej kan överenskommas med samma effekt som under Tysk rätt, men ett förbehåll av andra rättigheter eller andra värdepapper är tillåtet kan Säljaren då åberopa dessa rättigheter. Kunden deklarerar sitt samtycke till detta och skall erbjuda den assistansen som behövs.
 8. Kunden har en fordran mot Säljaren för frisläppande av det villkorliga egendom om värdena överstiger 110% av försäljningsvärdet. Kravet på att varorna skall släppas finns också om de villkorliga varornas estimerade värdet motsvarar 150 % av värdet av kravet som skall säkerställas.

§ 9 Garanti

 1. Om andra sorterings produkter levereras, gäller § 2 Speciala termer för 2:a sorterings material och 1:a sorterings varor.
 2. Om Kunden inte är en Konsument, uppenbara fel skall rapporteras omedelbart, senast inom 3 leveransdagar, skriftligt, till Säljaren, eller i fall det rör sig om dolda skador, när de upptäcks. Om såna fel ej rapporteras i tid, varorna anses har varit godkända och accepterade, och alla inneboende garantierna upphävs.
 3. Om en fel i de levererade 1:a sorterings varorna har rapporterats i tid inom garantiperioden kan Säljaren välja mellan ersättning och reparation. Uppenbara fel skall rapporteras skriftligt och omedelbart till Säljaren, inom minst 3 dagar efter leverans. Om det rör sig om dolda fel gäller detta från tiden de upptäcks. Om reparation är ej resonabel eller misslyckas kan Kunden begära en prissänkning eller ett upphävande av kontraktet. Om de nämnda defekter har ej rapporterats i tid förlorar Kunden sina garantirättigheter.
 4. Kunden måste erbjuda Säljaren en möjlighet att genomföra de nödvändiga reparationerna inom resonabla tidsgränser. Om Kunden ej vidtar de nödvändiga relevanta åtgärden, har då Säljaren ingen ytterligare betalningsskyldighet för eventuella förekommande skador.
 5. Om felet i produkten orsakas av missbruk eller interferens av tredje man som inte uttryckligen har auktoriserad av Säljaren måste Kunden bekosta senare förbättringar (ersättning, leverans, eller reparation). Säljaren kommer informera Kunden i förväg om ämnet. Om Kunden vägrar senare förbättringar under dessa förhållanden skall de ersätta Säljarens kostnaderna vid presentation av skriftlig bevisning.
 6. Kundens garantianspråk utlöper 12 månader efter leverans om Kunden inte är en konsument. Om Kunden är en konsument utlöper garantianspråket två år efter leverans. Garantiperioden börjar med godsmottagningen.
 7. Säljaren ansvarar inte för skador på grund av fel på produkten om inte såna skador orsakades av grov vårdslöshet eller avsiktligt avtalsbrott begått av Säljaren själv, av hens juridiskt ombud eller andra organ. Dessutom ansvarar inte Säljaren för fel på produkten om felen inträffats på grund av extra specifikationer av Kunden begärda. Det ovanstående gäller ej förutsägbara skador som eventuellt inträffar på grund av ett allvarlig brist i utförandet av avtalsförpliktelser. I såna fall skall dock Säljaren endast vara ansvarig i den utsträckning att skadan var föutsägbar. De ovannämnda begränsningarna skall uttryckligen ej gälla om skadan som orsakar skada till liv, lem eller hälsa resulterar av oaktsamma överträdelser av skyldigheter av Kunden själv, hens juridiska ombud eller andra organ.
 8. Alla fordringar under Produktansvarslagen påverkas inte.

§ 10 Retur av levererade gods

Alla varor av Säljaren levererade kan endast returneras på grundval av enskilda skriftligt avtal. Detta gäller ej om det rör sig om en motiverad utdragning från kontraktet eller motiverade garantianspråk.

§ 11 Kontraktsuppsägande av Kunden

Om Kunden avtar från kontraktet eller säger upp avtalet av andra anledningar, utan en laglig orsak för uppsägandet och om Säljaren inte är ansvarig för detta uppsägande får Säljaren kräva från Kunden antingen det totala inköpspriset eller betalningen av en kostnadsersättning som motsvarar 12 % av kontraktets bruttovärde, eller £500 minst. Kunden har möjlighet att bevisa att en lämplig ersättning i just detta fall är mycket lägre än beloppet som angavs i mening 1 av denna sektion.

§ 12 Begränsning av ansvar

 1. Säljarens skyldighet till Kunden för ersättning av skador, av vilket lagligt skäl det än må vara, begränsas till avsiktliga fall eller grov vårdslöshet med undantag av alllvarlig brist i utförandet av avtalsförpliktelser.
 2. Kundens skadeståndstalan, annat än utanför avtalsförhållande, skall utlöpas ej senare än två år efter kännedom av skadan och förhållanden som utgör grunden för talan, och, utan denna kännedomen, ej senare än tre år efter datumet skadan uppstod.

§ 13 Integritetsskydd

I hanteringen av Kundens personuppgifter, följer Säljaren alla förordningar införade i dataskyddslagg (Data Protection Act) och får behandla och lagra alla uppgifter som har med sin affärsrelation med Kunden att göra i enlighet med den ovannämnda lagen. Dessutom får Säljaren enligt tillämplig lagstiftning samla information om kreditvärdighet från handel och ekonomiska upplysningsbyråer.

§ 14 Slutbestämmelser

 1. Alla ändringar eller tillägg till dessa villkor skall göras skriftligt.
 2. Förhållandet mellan de avtalstecknande parterna skall ledas uteslutande av Tysk rätt. I synnerhet kommer de Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor ej gälla.
 3. Platsen för eventuella tvister resulterande från eller i samband med en ingått avtalsförbindelse med Kunden är Leipzig, Tyskland.

§ 15 Bestämmelse om uppdelning

I fall en individuell avtalad hänvisning i dessa villkor blir hel eller delvis oeffektiv skall giltigheten av de återstående bestämmelserna ej påverkas av detta. I ett sånt fall skall de avtalsslutande parterna vara skyldiga att tolka och strukturera bestämmelserna på så sätt att det ekonomiska målet av de delarna som är ogiltiga eller utan rättslig verkan uppnås så långt det går.

Kontakt
PanelerBeslag och profilerSkruvar